با توجه به اشتباه نگارشی در نمره گذاری پرسشنامه فراحافظه در کتاب مقیاس های اندازه گیری در روان شناسی شناختی(زارع و عبداله زاده) و کتاب روان شناسی شناختی حافظه ویراست جدید(زارع، نهروانیان و عبداله زاده) و ایمیل های ارسالی خوانندگان مطلب قبلا چاپ شده بدین طریق اصلاح می شود.

نمره گذاری پرسشنامه‌ي ‌حافظه‌ي چند عاملي MMQ

پرسشنامه چند عاملي حافظه توسط ترير و ريچ(2002) براي اندازه‌گيري فراحافظه استفاده شد.این پرسشنامه برای اولین بار در ایران توسط اباذریان طهرانی و زارع ترجمه و اعتباریابی شده است.اين پرسشنامه سه بعد حافظه‌ي خودگزارش‌ده را اندازه‌گيري مي‌كند. اين 3 بعد شامل: خرسندي از حافظه  (خرسندي)، ادراك توانايي حافظه روزمره (توانايي حافظه)، و استفاده از راهبردها و كمك‌هاي حافظه روزمره(راهبرد حافظه) است.سوالات 1 تا 18 مربوط به عامل رضایت و سوالات 19 تا 38 مربوط به توانایی و 39 تا 57 مربوط به راهبرد می باشد. مقیاس توانایی=(همیشه=0 و هرگز=4) راهبرد=(همیشه=4وهرگز=0) در عامل رضایت= سوالات 2و4و5و7و8و10و11و14و15و16و18 مانند توانایی(همیشه=0 و هرگز=4) و بقیه مانند راهبرد(همیشه=4وهرگز=0) نمره گذاری می شود.

 

+ نوشته شده توسط حسن عبداله زاده در شنبه ۸ آذر۱۳۹۳ و ساعت 23 |